ساخت نخستین بیمارستان تخصصی خاورمیانه ویژه ام اسساخت نخستین بیمارستان تخصصی خاورمیانه ویژه ام اس

به گزارش ایرنا این مرکز بزرگ درمانی در بیمارستان سینا تهران در 11 طبقه و با زیربنای 12 هزار متر مربع توسط شاه حسینی؛ یکی از خیرین سلامت ساخته می شود.
در مراسم آغاز ساخت این بیمارستان سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت حضور داشت و از پیشنهاد برای شناخته شدن ۴۰ بیماری به عنوان بیماری خاص خبر داد.
روند ابتلا به بیماری ام اس در کشور رو به افزایش است و در حال حاضر تعداد 56 هزار بیمار ام اس در کشور ثبت شده و برآورد می شود که تعداد آنها 70 هزار بیمار باشد.
سال گذشته در بخش ام اس بیمارستان سینا 8245 نفر ویزیت و 900 نفر نیز بستری شدند.
یکی از مهمترین مشکلات بیماران ام اس، جابجایی برای دریافت خدمات تخصصی مختلف است و مرکز جامع یا بیمارستان ام اس، شامل بخشهای مختلف از جمله خدمات اولیه، بستری، توانبخشی، آب درمانی، تصویربرداری، نوجوانان و بخش تحقیقات است که بیماران خدمات را در یک مرکز جامع دریافت می کنند.
سیام**1058** 1823
خبرنگار: محمد افضلی ** انتشار: طاهره نبی اللهی

تاریخ خبر : 1396/10/07 - 5:11
منبع : خبر گزاری جمهوری اسلامی

email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/rasanehpezeshki
telegram: http://t.me/rasanehpezeshki
tel: +98918022758
© 2017 Rasaneh Pezeshki Rights Reserved