اجرای برنامه های آموزشی و مشاوره ای برای کودکان کاراجرای برنامه های آموزشی و مشاوره ای برای کودکان کار

حبیب الله مسعودی فرید رورز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: همچنین این کودکان در این برنامه ها یاد می گیرند که در خیابان به هرچیزی مانند سرنگ آلوده، دست نزنند.
وی ادامه داد: نکات ضروری را نیز به این کودکان گوشزد می کنیم و در حوزه پیشگیری بهزیستی نیز در چند استان وارد حوزه کودکان کار و خیابان شده ایم که مشاوره هایی انجام گیرد؛ بطورمثال اگر کارشناسان احساس کنند که کودکان در معرض خطر هستند، اقدامات بعدی را برای این کودکان انجام دهند.
مسعودی فرید اضافه کرد: سازمان های مردم نهاد نیز در زمینه اجرای برنامه های آموزشی برای کودکان کار، فعالیت های زیادی در تهران و در مناطق حاشیه نشین دارند.
وی یادآور شد: سیاست ما درباره کودکان کار و خیابان، عمل کردن براساس آیین نامه ساماندهی این کودکان است.

**امکان سلب حضانت کودکان کار از والدین آنان
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: باتوجه به اینکه 95 درصد کودکان کار در خانواده های خودشان هستند بنابراین لازم است تا رویکردهای خانواده محور را تقویت کنیم.
مسعودی فرید افزود: باید توانمندی کودک را در کنار خانواده ببینیم ، نمی توانیم به تنهایی فقط روی کودک متمرکز شویم و از سوی دیگر ضرورت دارد که مراکز روزانه کودکان کار خود را توسعه دهیم چون اغلب این کودکان ، شب نزد پدر و مادر خود می روند.
وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد در ساماندهی کودکان کار، ادامه داد: رسیدگی مددکاری از سوی این سازمان ها می تواند برای کودکان انجام شود و براساس بررسی آنها ، تصمیم نهایی را بگیریم که آیا کودک در خانواده بماند و همراه کودک به خانواده نیز کمک شود یا اینکه صلاح نیست کودک در خانواده و جایی که زندگی می کند بماند؛ به هیچوجه نمی توان نسخه واحدی برای همه کودکان کار پیچید.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: در جاهایی که کودک شرایط نامساعدی دارد بطورمثال جایی که دائما در خانه مواد مصرف می شود و پدر و مادر و مراقبین کودک به فکر آرامش و آسایش کودک نیستند و از کودک بهره کشی می کنند ما با هماهنگی محاکم قضایی در همان بار اول ممکن است سلب صلاحیت خانواده را حداقل بطورموقت بگیریم.
مسعودی فرید ادامه داد: اما به خانواده های نیازمند، کمک می شود و این تصمیم ها براساس بررسی های مددکاری گرفته می شود.
وی اضافه کرد: سلب حضانت در برخی موارد لازم است ؛ بطورمثال کودکی در پاتوق است. چه کسی اجازه می دهد کودک در پاتوق مواد مخدر بماند و بگوید درست نیست که حضانت بچه ، سلب شود ، به نظرم این دیدگاه درستی نیست. همه نظرات کارشناسی در این زمینه انجام شده است.
مسعودی فرید یادآور شد: سال گذشته کلا 9 هزار و 280 کودک شامل 6 هزار کودک در مراکز شبانه روزی و سه هزار و 280 کودک در مراکز روزانه را شناسایی کردیم.
اجتمام**9185**1569**مصاحبه کننده : سادات حسینی خواه **انتشار:علی حبیبی

تاریخ خبر : 1396/09/20 - 6:11
منبع : خبر گزاری جمهوری اسلامی

email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/rasanehpezeshki
telegram: http://t.me/rasanehpezeshki
tel: +98918022758
© 2017 Rasaneh Pezeshki Rights Reserved